MENU

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว


   บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้รับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

   ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

   บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

   ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:

   2.1 ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือของบุคคลอื่น ที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน หรือที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยท่าน

   2.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

   2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี และ/หรือ อื่นๆ

   2.4 ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมายเลข IP Address, คุกกี้, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการใช้บริการ, เสียง, ภาพถ่าย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ และ ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ

   2.5 ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

   3.1 บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ขณะสมัครใช้บริการกับทางบริษัท หรือทำธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าช่องทางใดๆ ก็ตาม และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ บนสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือทีมงานของบริษัทฯ

   3.2 เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านขอยืนยันว่าท่านได้แจ้ง และได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

   4.1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูล และบริษัทฯ

   4.2. เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

   4.3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

   4.4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น

   4.5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

   4.6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

   5.1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับ การศึกษาวิจัย หรือสถิติซึ้งได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของท่าน

   5.2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

   5.3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

   5.4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทเว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน

   5.5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

   5.6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

6. การนําข้อมูลส่วนบุคคลของไปใช้

  การมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องของท่าน ช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับ ประสบการณ์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อ:

   6.1. สร้าง และจัดการบัญชีของท่าน

   6.2. ยืนยันตัวตนของท่าน

   6.3. ดำเนินการตามคําสั่งซื้อ ชําระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

   6.4. ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคําร้องขอบริการของลูกค้า

   6.5. ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดของเรา

   6.6. รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก

   6.7. ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์

   6.8. เพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินการของเว็บไซต์

   6.9. ป้องกันการฉ้อโกงตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรมรวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน

   6.10. จัดเก็บความคิดเห็น ตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ สินค้า หรือบริการของเรา

   6.11. คุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัย ส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ

   6.12. ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่จำเป็นในกระบวนการทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

   6.13. ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

   6.14. ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

   และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้เพื่อ:

   1. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูล เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ท่านอาจสนใจ

   2. นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่การบริการ และ/หรือ คำแนะนําแก่ท่าน

   3. เพื่อสำรวจความคิดเห็น หรือการร้องเรียนของท่าน เกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์

   4. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ และเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และการกำกับดูแล เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดสัญญากับบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป บริษัทฯ จะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ และ/หรือดำเนินการให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลเพื่อที่ท่านจะไม่สามารถถูกบ่งชี้ตัวตนจากข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป ทั้งนี้ภายใต้ภาระหน้าที่การดำรงข้อมูลไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

8. การใช้งานคุกกี้

   บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (รายละเอียด นโยบายการใช้คุกกี้)

9. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   ทางบริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท อย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด

10. กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

   บริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางอย่างของท่านเพื่อทำการตลาดที่ตรงตามความสนใจของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรม ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากทางบริษัทฯ ได้

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. ช่องทางการติดต่อกับทางบริษัท

   ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
เลขที่ 191-201 ซอยไกรสีห์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-126-5474-76 ต่อ 2308, 2322
โทรสาร : 02-281-8939
อีเมล : recruitment@thaihachiban.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 191-201 ซอยไกรสีห์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-126-5474-76 ต่อ 2308, 2322
โทรสาร : 02-281-8939
อีเมล : recruitment@thaihachiban.com